Home Verta žinoti Farmacininko etikos kodeksas

Partneriai

www.fip.org

Nuorodos

Statistika

Nariai : 1
Turinys : 24
Nuorodos : 6
Farmacininko etikos kodeksas PDF Spausdinti Email

Lietuvos farmacininko (vaistininko) etikos kodeksas

Bendroji dalis

1str.

Farmacinė etika pateikia moralinius įsipareigojimu, kylančius iš bendrųjų etikos normų, kurios būtinos vaistininkui.

2str.

Veiklos pažeidimu laikomas kiekvienas poelgis, kuris yra nesuderinamas su vaistininko etika ir mažina pasitikėjimą mūsų profesija.

3str.

Vaistininko pašaukimas - saugoti žmogaus gyvenimą ir sveikatą, padėti išvengti ligų bei palengvinti kančias.

 

4str.

Vaistininkas, atlikdamas savo užduotį, privalo turėti pasirinkimo laisvę pagal savo sąžinę, jo profesiniai veiksmai turi atitikti etikos reikalavimus bei šiuolaikinio mokslo lygį ir teisės norma.

 

 

5str.

Vaistininkas, turintis teisę atlikti savo pareigas, asmeniškai atsako už savo darbą. Jis įsipareigoja atsisakyti farmacinės veiklos, kuri prieštarauja farmacinei etikai bei teisėms ir mokslinėms nuostatomis.

6str.

Vaistininko profesinė veikla negali būti sąmoningai nukreipta prieš žmogaus sveikatą ir negali tarnauti neteisiniams aktams.

7str.

Vienas vaistininko praktinės veiklos reikalavimų - suvokti, kad farmacinės priemonės ir vaistinės medžiagos yra sveikatos apsaugos dalis ir negali būti vertinamos kaip paprasta prekė.

8str.

Vaistininkas niekam neleidžia primesti jam profesinės veiklos, prieštaraujančios profesinei jo nepriklausomybei bei šio kodekso nuostatoms.

 

Specialioji dalis

· Elgesio su ligoniu pagrindai

9str.

Vaistininkas atlikdamas savo profesines pareigas privalo:

1. Teikti vienodą rūpestingą profesinę pagalbą visiems asmenims, kurie į jį kreipiasi.

2. Teikti pirmąją skubią pagalbą pagal turimas profesines žinias.

3. Būtinai patarti ligoniui, kai jis renkasi vaistus be recepto.

4. Atsisakyti išduoti farmacijos priemones ir kitas vaistines medžiagas pagal receptą, kuris kelia įtarimą, ar yra autentiškas, ar neteisingai išrašytas.

5. Pagal profesinių žinių lygį suteikti pacientui informaciją apie farmacijos priemones, vaistines medžiagas ir kitas vaistines prekes.

10str.

Vaistininkas įpareigotas laikyti paslaptyje žinias, apie ligonį ir jo artimuosius, jei ši informacija gauta atliekant profesines pareigas, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

11str.

Vaistininkas turi teisę ir privalo atsisakyti profesinės veiklos dėl psichinės ar fizinės būklės, jei tai riboja sugebėjimus ir visišką atsakomybę, arba atliekamo darbo aplinkybės kenkia gaminamo ir išduodamo vaisto kokybei.

12str.

Tik griežtai nustatytais atvejais vaistininkas turi teisę ligonio sveikatos naudai atsisakyti išduoti vaistų

13str

Jei atsisakymas išduoti vaistąyra susijęs su formaliomis teisinėmis priežastimis, vaistininkas privalo paaiškinti pacientui tas priežastis ir nurodyti galimybes gauti  šio vaisto.

14str.

Vaistininkas gali, sutikus pacientui, pakeisti išrašytą recepte vaistą analogiškos sudėties vaistu  ir informuoti apie kainų skirtumą.

15str.

Vaistininkas privalo kiekvienu atveju rūpintis, kad už jo paslaugas būtų sąžiningai atlyginta.

· Profesinio tobulėjimo priemonės

16str.

Vaistininkas domisi mokslo laimėjimais, nuolat papildo savo žinias ir rūpinasi, kad jo žinių lygis atitiktų mokslo žinių lygį.

17str.

Vaistininkas privalo sudaryti galimybes savo kolegoms ir pavaldiniams tobulintis.

· Profesijos tobulinimas

18str.

Vaistininkas turi vertinti ir gerbti savo profesiją, farmacinėje veikloje ir privačiame gyvenimeelgtis taip, kad skatintų pagarbąirpasitikėjimą.

19str.

Vaistininkas privalo susilaikyti nuo bet kokios veiklos ir veiksm, kurie galėtų formuoti neigiamą nuomonę netgi ir tuo atveju, jei tai tiesiogiai susiję su jo veikla.

20str.

Įvairūs profesiniai pareiškimai visuomenės informavimo priemonėse turi skatinti pasitikėjimą farmacijos veikla, populiarinti žinias, šviesti žmones, kad jie rūpinasi sveikata. Šios publikacijos turi būti dalykinės, jose neturi būti sensacijos ir savireklamos elementų.

21str.

Vaistininkas turėtų pagalvoti, ar dera reklamai naudoti savo vardą, atvaizdą ir balsą, išskyrus tuos atvejus, kai tokia reklama siekiama ne komercinių, o humanitarinių tikslų.

22str.

Vaistininkas turi rūpintis, kad informacija apie vaistus, vaistinės veiklą arba didmeninę vaistų prekybos įmonę būtų tikra.

23str.

Vaistininkas yra įpareigotas rūpintis tautos ir savo įmonės istorija bei tradicijomis, taip pat nuolat gerai prisiminti mokymo įstaigą, kurioje įgijo profesinių žinių.

· Elgesio normos su bendradarbiais

24str.

Santykiai tarp vaistininkų, turi būti grindžiami tarpusavio pagarba, kolegiškumu ir solidarumu.

Jie privalo dalytis patirtimi, vienas kitam padėti. Kitus vaistininkus vertinti teisingai, o kritika turi būti kultūringa ir nešališka.

25str.

Didesnės profesinės patirties vaistininkų pareiga - perduoti jauniems kolegoms žinias ir patirtį, gerbti žmogų, būti aukštos kultūros pavyzdžiu.

26str.

Vaistininkas atsako už savo profesinės veiklos sritis, kurias patikėjo besitobulinančiam personalui, taip pat jis prisiima atsakomybę už veiklą, jei ypatingi nurodymainenumato savarankiškos atsakomybės viduriniajam farmacijos personalui.

27str.

Nei atskiri vaistininkai, nei atskiros vaistininkų organizacijos neturėtų suvedinėti sąskaitų per visuomenės informavimo priemones. Toks elgesys kenkia ne tik jų pačių, bet ir profesijos prestižui.

28str.

Vaistininkas su bendradarbiais elgiasi kolegiškai, jiems patariairpadeda, taip pat rūpinasi, jų profesinių žinių gilinimu irgausinimu.

29str.

Vaistininkas mokantis farmacijos studentus ir farmakotechnikus, vadovaujasi profesinėmis žiniomis, objektyvumu, geranoriškumu bei supažindina juos su profesinės etikos nuostatomis.

30str.

Vaistininkas turi nurodyti pagarbą  profesijos senjorams, taip pat negalios ištiktiems kolegoms ir kolegėms.

31str.

Vaistininkas kartu su kitais bendradarbiais rūpinasi darbo vieta, saugo ją nuo sunaikinimo arba realios vertės sumažinimo.

32str.

Vaistinės arba didmeninės vaistų įmonės vadovas, kuris atlieka šias funkcijas kaip darbuotojas privalo pagal darbo sutarties dalį "Kiti darbdavio įsipareigojimai..." yra įsipareigojimas numatyti galimybę atlikti savo pareigas  pagal šio etikos kodekso nuostatas.

33str.

Savo tarnybiniuose santykiuose vaistininkai turėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp sąžiningos konkurencijos ir profesinio skaidrumo.

34str.

Vaistininkas turi vengti bendradarbiavimo, kuris yra neteisinis ir neturi gero vardo.

 

Bus papildyta

  • Elgesio normos su kitais sveikatos apsaugos darbuotojais
  • Elgesio su visuomene normos
  • Baigiamosios nuostatos
 

Klausimėlis

Ar galima pardavinėti nereceptinius vaistus degalinėse?
 

Svečiai

Mes turime 35 svečius online

LFS Facebook'e