Home Įstatai

Partneriai

www.fip.org

Nuorodos

Statistika

Nariai : 1
Turinys : 24
Nuorodos : 6
PDF Spausdinti Email


Lietuvos farmacijos sąjungos įstatai

 

L BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos Farmacijos Sąjunga (LFS) yra laisvanoriška ir nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos provizorius, besidarbuojančius farmacijos mokslo ir praktikos srityje.

LFS paskirtis - narių bendrų poreikių ir tikslų, kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinimas ir įgyvendinimas.

1.2. LFS savo pirmtaku laiko Lietuvos farmaceutų sąjungą, įsteigtą 1920m. bei tęsia farmacininkų profesinės draugijos, pirmą kartą įkurtos Lietuvoje 1819m., tradicijas.

1.3. LFS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais Įstatais.

1.4. LFS yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, sąskaitą banke, sąskaitas užsienio bankuose, savo simboliką, vėliavą ir emblemą, kur pavaizduotas Lietuvos Respublikos kontūras, kurio viduje taurė ir gyvatė bei užrašas lotynų kalba "SOCIETAS PHARMACIAE LITHUANIA" ir lietuvių kalba -"LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGA".

1.5. LFS buveinė yra Vilniuje, Trakų g. 14.

2. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, TEISĖS IR VEIKLOS BŪDAI

2.1. LFS tikslas - operatyvi ir kompetetinga farmacinė pagalba Lietuvos gyventojams bei LFS narių teisių ir interesų gynimas ir atstovavimas.

2.2. LFS savo tikslą tegali pasiekti suvienijusi Lietuvos ir išeivijos farmacininkų jėgas, įsigijusi gyventojų pasitikėjimą bei paramą, iš esmės pakeitusi Lietuvos farmacijos sistemą, specialistų ruošimo programą bei etinį požiūrį į žmogų.

Pagrindiniai LFS uždaviniai yra:

2.2.1. Rengti normatyvinių aktų projektus farmacijos mokslo ir praktikos klausimais ir nustatyta tvarka teikti juos svarstymui.

2.2.2. Dalyvauti tobulinant aprūpinimo vaistais ir profilaktikos bei sanitarijos-higienos, diagnostikos ir slaugos priemonėmis sistemą.

2.2.3. Teikti pasiūlymus dėl farmacijos sistemos įmonių, įstaigų ir organizacijų praktinės veiklos gerinimo.

2.2.4. Dalyvauti farmacijos specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinime.

2.2.5. Skatinti farmacijos specialistų profesinį bendravimą ir ryšius su kitų sričių specialistais.

2.2.6. Atstovauti LFS narius Lietuvoje ir už jos ribų, taip pat Tarptautinės Farmacijos federacijos forumuose ir Europos Sąjungos Farmacijos reikalų komisijoje.

2.2.7. Ginti LFS narių teises ir interesus valstybės ir visuomenės įstaigose.

2.2.8. Steigti šalpos, premijavimo ir stipendijų fondus.

2.2.9. Spręsti LFS narių profesinius ginčus, viešai skelbti žinias apie farmacininko etikos ir teisėtvarkos pažeidimus.

2.2.10. Rūpintis farmacininko profesijos prestižu ir propaguoti įžymių farmacininkų nuopelnus tiek farmacijai, tiek Lietuvos Respublikai.

2.2.11. Kurti lietuvišką farmacijos terminiją bei vieningą farmacijos įstaigų ir vaistinių simboliką.

2.2.12. Dalyvauti sudarant ekologiškai pagrįstas vaistingųjų augalų kultivavimo, racionalaus eksploatavimo, vaistų gamybos technologijos, perdirbimo ir sunaikinimo rekomendacijas.

2.2.13. Remti perspektyvias farmacijos kryptis bei aktyviai dirbančius LFS

narius.

2.2.14. Organizuoti LFS nariams gamybines ir pažintines ekskursijas bei poilsiavimą.

2.3. Išsamiau LFS uždaviniai nurodomi atskirose programose. LFS uždaviniams įgyvendinti LFS turi teisę:

2.4. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie LFS veiklą, propaguoti šios organizacijos tikslus ir uždavinius.

2.5. Vykdyti leidybą, leisti periodinį LFS žurnalą, kitus periodinius ir vienkartinius mokslo, praktikos, informacinius ir mokslo populiarinimo leidinius.

2.6. Organizuoti mitingus, piketus, demonstracijas, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius.

2.7. Pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

2.8. Samdyti asmenis šiais įstatais numatytai veiklai.

2.9. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat iš asmenų.

2.10. Steigti fondus.

2.11. Steigti įmones, užsiimančias farmacine veikla, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.12. Stoti į tarptautines farmacijos organizacijas.

2.13. Palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis farmacijos organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis farmacijos organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymui ir kitiems įstatymams.

3. NARYSTĖ

3.1. LFS sudaro tikrieji nariai, garbės nariai, nariai-korespondentai ir rėmėjai.

3.2. LFS tikraisiais nariais gali būti provizoriai Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstamieji LFS įstatus, aktyviai dalyvaujantys LFS veikloje ir mokantys nario mokestį.

3.3. Tikruosius narius priima LFS valdyba, gavusi asmens, norinčio įstoti į LFS, raštišką pareiškimą ir sumokėjus stojamąjį mokestį. Stojamasis mokestis -25 Lt.

3.4. Garbės nariais renkami asmenys, nusipelnę Lietuvos farmacijai ar LFS, o taip pat žymūs farmacininkai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ar tautybės. Garbės narius renka suvažiavimas balsų dauguma LFS valdyhai pasiūlius.

3.5. Tikrieji nariai moka ne mažiau 50 Lt. metinį nario mokestį. Garbės nariai nuo nario mokesčio atleidžiami. Tikrieji nariai-nedirbantys pensininkai moka ne mažiau kaip 5 Lt. metinį mokestį.

3.6. LFS nariais-korespondentais gali būti ir ne Lietuvoje gyvenantys lietuviai ar ne lietuvių kilmės farmacijos ir kitų profesijų specialistai, pripažįstantys LFS įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir remiantys LFS veiklą.

3.7. LFS rėmėjais gali būti asmenys ar organizacijos, remiantys LFS ir jos

veiklą.

3.8. Nariai-korespondentai moka metinį mokestį savo nuožiūra.

3.9. LFS nariai gauna atitinkamos formos nario pažymėjimą.

3.10. LFS narių teisės.

3.10.1. LFS nariai, nepriklausomai nuo nario mokesčio ar teikiamos paramos gali gauti:

3.10.1.1. Informaciją apie LFS veiklą.

3.10.1.2. LFS leidinius ir kitą informacinę medžiagą.

3.10.1.3. LFS paramą ginant jų teises ir sprendžiant konfliktus.

3.10.1.4. Materialinę paramą iš LFS lėšų fondo.

3.10.1.5. Premijas už aktyvią veiklą iš tam skirto LFS lėšų fondo.

3.10.1.6. Pirmenybę skelbti savo darbus LFS spaudoje ir rekomenduojant siųsti juos į kitus leidinius bei vykti į konferencijas, suvažiavimus.

3.10.1.7. Susipažinti su LFS narių sąrašais ir gauti atsakymus apie LFS

veiklą.

3.10.2. Tiktai tikrieji LFS nariai gali būti renkami j LFS valdymo organus ir balsuoti dėl įstatų pakeitimo, papildymo ir LFS likvidavimo.

3.10.3. LFS nariai gali bet kada išstoti iš šios visuomeninės organizacijos. Tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip LFS perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.11. LFS narių pareigos:

3.11.1. Visi nariai turi laikytis LFS įstatų ir aktyviai dalyvauti LFS veikloje.

3.11.2. Nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.

3.11.3. Vykdyti LFS sprendimus ir paklusti Teisės ir etikos kolegijos sprendimams.

3.12. LFS narystė nutraukiama:

3.12.1. Raštu pareiškus LFS Sekretoriatui apie išstojimą iš LFS gretų.

3.12.2. Nesumokėjus metų bėgyje nario mokesčio.

3.12.3. LFS valdybai ar Teisės ir etikos kolegijai pripažinus nario veiklą neatitinkančia Lietuvos Respublikos įstatymų ir LFS įstatų.

3.12.4. Iš LFS pašalintų narių apeliacijos klausimus sprendžia LFS valdyba. Jos sprendimas gali būti apskųstas delegatų suvažiavimui. Suvažiavimo sprendimas yra galutinis.

4. LFS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4.1. LFS sudaro 5 kraštų skyriai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio).

LFS kraštų skyriai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, LFS Programa ir šiais Įstatais.

Kraštų skyriai yra juridiniai asmenys, turintys savo antspaudą ir sąskaitą banke. Kraštai yra atskaitingi LFS valdybai ir suvažiavimui. LFS krašto reikalus tvarko krašto valdyba. Aukščiausiasis krašto skyriaus organas yra konferencija šaukiama krašto valdybos pirmininko ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Konferencija renka valdybą ir pirmininką.

4.2. LFS reikalus tvarko ir valdo:

4.2.1. Delegatų suvažiavimas.

4.2.2. Narių referendumas.

4.2.3. LFS valdyba.

4.2.4. Revizijos komisija.

4.2.5. Teisės ir etikos kolegija.

4.2.6. Nuolatinės komisijos.

4.3. LFS delegatų suvažiavimas:

4.3.1. Delegatų suvažiavimas yra aukščiausiasis LFS organas.

4.3.2. Eilinis LFS delegatų suvažiavimas šaukiamas vieną kartą per metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Pakartotinai, ne anksčiau kaip po 2 savaičių, sušauktas suvažiavimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

4.3.3. Suvažiavimo delegatais, turinčiais balsavimo teisę, gali būti tik tikrieji LFS nariai.

4.3.4. LFS Valdybos nutarimu kviečiami suvažiavimo svečiai.

4.3.5. Delegatai j suvažiavimą renkami LFS kraštų narių susirinkimuose proporcingai LFS tikrųjų narių skaičiui.Atstovavimo normą nustato LFS valdyba.

4.3.6. LFS Valdybos nariai dalyvauja suvažiavime be rinkimų.

4.3.7. Suvažiavime:

4.3.7.1. Išklausomos ir aptariamos LFS prezidento, teisės ir etikos kolegijos pirmininko, sekretoriaus, iždininko ir revizijos komisijos ataskaitos.

4.3.7.2. Išklausomos ir aptariamos nuomonės apie LFS veiklą.

4.3.7.3. Numatoma tolesnė LFS politika ir veiklos kryptys.

4.3.7.4. Svarstomi farmacinę veiklą reglamentuojančių dokumentų projektai.

4.3.7.5. Renkama 1/3 naujų valdybos narių arba visa valdyba, jeigu jai išreikštas nepasitikėjimas.

4.3.7.6. Renkamas LFS prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, revizijos komisija, teisės ir etikos kolegija bei jos pirmininkas.

4.3.7.7. Išreiškiamas pasitikėjimas (nepasitikėjimas) LFS prezidentu ir teisės ir etikos kolegijos pirmininku.

4.3.7.8. Išklausoma LFS žurnalo redkolegijos informacija.

4.3.7.9. Renkami Garbės nariai.

4.3.7.10. Nustatomi stojamasis ir nario mokesčiai, jų mokėjimo tvarka.

4.3.7.11. Priimami, keičiami arba papildomi LFS programa ir įstatai.

4.3.7.12. Skelbiamas referendumas.

4.3.7.13. Nutraukiama LFS veikla.

4.3.7.14. Renkamas sekančio suvažiavimo pirmininkas.

4.3.7.15. Teikiamos rekomendacijos dėl prieš- ir podiplominių farmacijos studijų programų tobulinimo.

4.3.7.16. Išklausomos komisijų pirmininkų veiklos ataskaitos ir tvirtinamos jų darbo kryptys.

4.3.7.17. Priimamas sprendimas dėl LFS skyrių steigimo, panaikinimo ar reorganizavimo.

4.3.7.18. Priimaas sprendimas dėl stojimo ar išstojimo į tarptautines farmacijos visuomenines (nevalstybines) organizacijas.

4.4. LFS narių referendumas

4.4.1. LFS narių referendumą skelbia LFS delegatų suvažiavimas, LFS valdyba, LFS prezidentas, o taip pat 1/3 tikrųjų narių pasirašytas kreipimasis.

4.4.2. Referendume dalyvauja tiktai tikrieji nariai. Jo sprendimas teisėtas, kai jame dalyvavo 3/5 ir jeigu už jį balsavo daugiau negu pusė tikrųjų LFS narių.

4.4.3. Referendumo būdu gali būti sprendžiami bet kurie klausimai, liečiantys LFS veiklą.

4.4.4. Referendumo rezultatai suvedami LFS delegatų suvažiavimo arba LFS Valdybos nustatyta tvarka.

4.5. LFS Valdyba

4.5.1. Valdyba renkama delegatų suvažiavime iš 21 nario. Joje turi būti atstovaujami visi Lietuvos kraštai, o taip pat pagrindinės farmacininkų specialybės. Valdybos darbe gali dalyvauti laikinų darbo grupių pirmininkai ar koordinatoriai.

4.5.2. Valdybos nariai yra renkami delegatų suvažiavime atviru ar slaptu balsavimu.

4.5.3. Valdybą sudaro:

• Prezidentas,

• Du viceprezidentai,

• Sekretorius,

• Iždininkas,

• Teisės ir etikos kolegijos pirmininkas,

• Suvažiavimo pirmininkas,

• LFS žurnalo redaktorius,

• 14 narių  (5  kraštų pirmininkai ir 9  nuolatinių komisijų pirmininkai).

4.5.4. LFS valdyba yra pagrindinis sprendimų galią turintis organas tarp suvažiavimų. Ji renkasi pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

4.5.5. Neeilinį LFS valdybos posėdį sušaukti turi teisę prezidentas.

4.5.6. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

4.5.7. Valdyba gali:

4.5.7.1. Sušaukti neeilinį LFS delegatų suvažiavimą.

4.5.7.2. Skelbti referendumą.

4.5.7.3. Priimti į LFS narius, išskyrus Garbės narius.

4.5.7.4. Rekomenduoti LFS narius kandidatais atsakingoms farmacinėms pareigoms užimti.

4.5.7.5. Sudaryti darbo komisijas arba grupes, kurios sprendžia 2 skyriuje išvardintus uždavinius.

4.5.7.6. Priimti paruoštus darbo komisijose arba grupėse sprendimus.

4.5.7.7. Tvarkyti LFS lėšas.

4.5.7.8. Sudaryti sutartis LFS vardu.

4.5.8. Valdyba gali būti paleista LFS delegatų suvažiavimo ar referendumo metu. Referendumo atveju prezidentas sukviečia neeilinį delegatų suvažiavimą valdybai rinkti.

4.5.9. LFS prezidentas renkamas tiesiogiai visų LFS suvažiavimo delegatų 3 metų laikotarpiui. Nušalinti prezidentą gali LFS delegatų suvažiavimas arba referendumas.

4.5.10. LFS prezidentas gali:

4.5.10.1. Atstovauti LFS visuose oficialiuose reikaluose tiek Lietuvoje, tiek užjos ribų.

4.5.10.2. Pasirašyti LFS dokumentus.

4.5.10.3. Pirmininkauti LFS valdybos posėdžiuose.

4.5.10.4. Tvirtinti LFS valdybos sprendimus.

4.5.10.5. Skelbti LFS narių referendumą.

4.5.10.6. Sušaukti neeilinį LFS suvažiavimą.

4.5.11. Išrinktas prezidentas pradeda eiti savo pareigas, prisiekdamas LFS suvažiavimo delegatų akivaizdoje.

PRIESAIKOS ŽODŽIAI YRA ŠIE:

"Lietuvos Farmacijos Sąjungos narių akivaizdoje prisiekiu, kad vadovaudamas šiai Sąjungai rūpinsiuos farmacininkų interesais, sieksiu, kad jie galėtų deramai vykdyti savo profesinę pareigą, Lietuvos žmonių sveikatos labui ir Sąjungos įstatų man suteiktais įgaliojimais vadovausiuos garbingai ir atsakingai. Teįkvepia mane kilnūs LFS tikslai".

Priesaikos aktą pasirašo prezidentas ir abu viceprezidentai.

4.5.12. LFS viceprezidentai renkami suvažiavime 3 metų laikotarpiui. Sustabdyti viceprezidentų įgaliojimus gali prezidentas, o nušalinti-valdyba, referendumas arba suvažiavimas. Viceprezidentai atlieka prezidento ar kitas funkcijas, kurias jam paveda prezidentas.

4.5.13. Sekretorius renkamas LFS suvažiavime 3 metų laikotarpiui. Sekretoriaus funkcijos:

4.5.13.1. Tvarkyti LFS korespondenciją.

4.5.13.2. Laiku pateikti LFS nariams LFS veiklą liečiančią informaciją.

4.5.13.3. Tvarkyti visų LFS renginių, jų tarpe suvažiavimų bei referendumų dokumentaciją.

4.5.13.4. Tvarkyti LFS narių sąrašus.

4.5.13.5. Vadovauti samdomos mašininkės-sekretorės darbui.

4.5.14. Iždininkas renkamas LFS suvažiavime 3 metų laikotarpiui.

4.6. LFS Revizijos komisija

4.6.1. LFS delegatų suvažiavimas renka revizijos komisiją iš 3 asmenų, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.

4.6.2. Revizijos komisija gauna iš LFS valdybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, patikrina dokumentus ir pateikia svarstyti be. tvirtinti delegatų suvažiavimui.

4.7. LFS Teisės ir etikos kolegija

4.7.1. Kolegija yra renkama iš 3 asmenų tiesiogiai visų LFS delegatų suvažiavime ir privalo surinkti 2/3 balsų daugumą.

4.7.2. Kolegijos pirmininkas renkamas 3 metų laikotarpiui iš 3 kolegijos narių. Nušalinti kolegijos pirmininką gali LFS suvažiavimas arba referendumas.

4.7.3. Kolegijos pirmininkas gali:

4.7.3.1. Tvirtinti visus teisės ir etikos kolegijos sprendimus.

4.7.3.2. Analizuoti ir skelbti LFS suvažiavime arba valdybos posėdžiuose apie visus LFS narių įvykdytus, Farmacinės veiklos ir kitų LR įstatymų arba šių įstatų pažeidimus.

4.7.3.3. Išrinktas kolegijos pirmininkas pradeda eiti savo pareigas, prisiekdamas LFS delegatų suvažiavimo akivaizdoje.

PRIESAIKOS ŽODŽIAI YRA ŠIE:

"LFS narių akivaizdoje prisiekiu, kad būdamas LFS teisės ir etikos kolegijos pirmininku ginsiu jų garbę ir orumą, teisingai spręsiu ginčus, kelsiu viešumon visus man žinomus Lietuvos Respublikos įstatymų ir LFS įstatų pažeidimus. Vykdydamas šias pareigas, vadovausiuosi tik Tiesa ir Teisingumu. Teįkvepia tam mane kilnūs LFS tikslai".

Priesaikos aktą pasirašo Kolegijos pirmininkas ir visi kolegijos nariai.

4.7.4. Kolegijos nariai yra renkami LFS delegatų suvažiavime 3 metų laikotarpiui. Nušalinti kolegijos narį gali LFS suvažiavimas arba referendumas. Kolegijos narys atlieka funkcijas, kurias jam paveda Kolegijos pirmininkas. Kasmetiniame LFS suvažiavime perrenkamas vienas Kolegijos narys.

4.8. LFS komisijos:

4.8.1. Pagrindinės LFS veikliosios struktūros yra formuojamos komisijose pagal darbo pobūdį. Komisijos sudaromos LFS narių iniciatyva. Jų veiklos programą tvirtina LFS valdyba.

4.8.2. Nuolatinės komisijos yra šios:

4.8.2.1. Socialinės farmacijos.

4.8.2.2. Klinikinės farmacijos ir ligoninių vaistinių.

4.8.2.3. Farmakognozijos.

4.8.2.4. Vaistų gamybos technologijos.

4.8.2.5. Vaistų analizės.

4.8.2.6. Farmacijos istorijos.

4.8.2.7. Farmacijos studijų ir kvalifikacijos kėlimo.

4.8.2.8. Įstatymų sumanymo.

4.8.2.9. Didmeninių farmacijos įmonių.

4.8.3. Laikinosios darbo grupės gali būti šios: 4.8.3.1. Leidybinės veiklos.

4.8.3.2 .Mokslo ir praktikos darbų ekspertizės. 4.8.3.3. Kitos

4.8.4. Nuolatinių komisijų pirmininkai privalo dalyvauti LFS Valdybos posėdžiuose, o laikinų darbo grupių pirmininkai ir koordinatoriai - pagal valdybos kvietimą.

5. LFS NUOSAVYBĖ IR LĖŠOS

5.1. LFS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kurie nurodyti LFS įstatuose.

5.2. LFS turtas gali būti įgytas už LFS priklausančias lėšas, taip pat turtas įgytas dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

5.3. LFS lėšas sudaro:

5.3.1. Įstatuose numatyti narių mokesčiai.

5.3.2. 50 % LFS krašto narių mokesčių.

5.3.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos arba paaukotos lėšos.

5.3.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos arba paaukotos lėšos.

5.3.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas LFS lėšas.

5.3.5. Valstybės valdžios, valdymo institucijų, savivaldybių lėšos, skirtos konkrečioms sveikatinimo, mokslo, mokymo ir kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti

5.3.6. Skolinto kapitalo lėšos.

5.3.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

5.4. LFS turtas ir lėšos jokia forma negali būti skirstomos nariams, išskyrus tą atvejį, kai LFS pati nusprendžia nutraukti savo veiklą. Tokiu atveju turtą, likusį patenkinus visų LFS kreditorių reikalavimus, apmokėjus asmenims, dirbusiems pagal darbo sutartis, sunaudojamos LFS suvažiavimo nustatyta tvarka.

5.5. LFS išlaidas daro LFS valdyba. Finansinius dokumentus pasirašo LFS prezidentas (jo nesant - viceprezidentas) ir iždininkas.

6. LFS ATSAKOMYBĖ

6.1. LFS atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

6.2. LFS neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LFS prievoles.

6.3. LFS privalo savo turtu atlyginti žalą, padarytą fiziniams ar juridiniams asmenims.

7. LFS SAMDOMŲ ASMENŲ DARBO TEISĖS

7.1. LFS sudaro darbo sutartis su samdomais darbuotojais LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Asmenys, dirbantys LFS pagal darbo sutartį, turi teisę į socialinį draudimą bei kitas teises ir garantijas.

8. LFS LIKVIDAVIMAS

8.1. LFS gali būti likviduota suvažiavimo delegatų ar referendumo keliu 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatyos institucijos sprendimu.

8.2. Likvidavimo tvarką numato LFS suvažiavimas arba valdyba.

 

Klausimėlis

Ar galima pardavinėti nereceptinius vaistus degalinėse?
 

Svečiai

Mes turime 4 svečius online

LFS Facebook'e